Privacyverklaring

Privacyverklaring

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medisch behandeling in onze praktijk. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

1.Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)

Praktijknaam Psychologiepraktijk Ussen
Susanne van der Schot Psychologie
Adres Opaalweg 194
Postcode / woonplaats 5345 SC
Telefoonnummer 0412-727027
Functionaris gegevensbescherming Susanne van der Schot-Rassaerts
E-mailadres info@psychologiepraktijkussen.nl

info@psychologiepraktijkussen.nl

2.Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • contactgegevens (persoonlijk, via telefoon of website) worden verzameld met als doel u uit te kunnen nodigen voor een intake
  • het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, een psychologische behandeling,
  • het opvragen (met toestemming van u) van gegevens bij verwijzers/eerdere hulpverleners
  • het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling.
  • u aanmelden voor een E-health programma
  • soms worden in het kader van opleiding/intervisie video-opnames gemaakt, echter altijd uitdrukkelijk met toestemming van u.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

3.Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent (psychische) gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

4.Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.

5.De bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.

– Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst

– (financieel) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens

Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

6.Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

Het recht op…
Inzage in dossier U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
Rectificatie U heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen.
Vernietiging U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e-mailadres info@psychologiepraktijkussen.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

7.Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres info@psychologiepraktijkussen.nl

Mocht dit noodzakelijk zijn kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.