Behandelingen

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of raakt geïrriteerd. In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen. Maar meestal wordt aan beide aspecten gewerkt. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie gunstige effecten heeft op de problemen van cliënten.
Meer info: www.vgct.nl/patienteninformatie

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. EMDR wordt ingezet wanneer huidige klachten (zoals angsten, negatief zelfbeeld) nog aangestuurd worden en veroorzaakt zijn door nare ervaringen of trauma’s uit het verleden.
Meer info: www.emdr.nl

Acceptance and Commitment Therapy
ACT is een derde generatie gedragstherapie, die clienten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze echt belangrijk vinden (Commitment). ACT bestaat uit 6 verschillende processen / vaardigheden namelijk:

  • Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.
  • Defusie: Afstand nemen van je gedachten.
  • Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).
  • Hier en nu: Aandacht voor het hier en nu (mindfulness).
  • Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.
  • Toegewijd handelen: Investeren in je waarden.

Deze ACT vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zozeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van metaforen en oefeningen. ACT is bekend als evidence based behandeling voor verschillende psychische stoornissen.

Meer info: www.actinactie.nl

E-health
In de praktijk wordt E-Health waar mogelijk en gewenst ingezet ter ondersteuning van de face-to-face gesprekken. E-Health is een verzamelnaam voor behandeling via het internet. Dat kan variëren van gerichte uitleg over psychische klachten en hoe u daarmee om kunt gaan, tot online aangeboden huiswerkopdrachten en vragenlijsten voor diagnostiek en het meten van de voortgang van de behandeling. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van ‘Therapieland’.
Meer info: www.therapieland.nl