Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’ ,dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

1.Algemene informatie

Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Susanne van der Schot-Rassaerts

BIG-registraties: GZ-psycholoog, BIG nr: 19055740125

Overige kwalificaties: Psycholoog NIP

Basisopleiding: Master Psychologie

AGB-codepersoonlijk: 94017153

Praktijkinformatie 1

Naam praktijk: Psychologiepraktijk Ussen

E-mailadres: info@psychologiepraktijkussen.nl

KvK: 68033095

Website: www.psychologiepraktijkussen.nl

AGB code praktijk: 94063162

2.Werkzaam in:

De generalistische basis GGZ.

3.Aandachtsgebieden

Angst- en stemmingsklachten, trauma, onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, levensfaseproblematiek, zelfbeeldproblematiek.

Behandelvorm: cognitieve gedragstherapie, EMDR  en ACT.

4.Samenstelling van de praktijk.

Aan mijn praktijk  zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:

Naam: Susanne van der Schot-Rassaerts

BIG-registratienummer: 19055740125

5.Professioneel netwerk

5a.Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collega psychologen en-psychotherapeuten

ggz-instellingen

5b.Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s):

Huisartsenpraktijken Oss en omgeving.

Met name Huisartsenpraktijk Ussen.

Intervisiegenoten.

5c.Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daar voor geen toestemming geeft:

Na intake vindt er een terugkoppeling naar huisarts plaats m.b.t. bevindingen en ingestelde behandeling. Na beëindiging van traject vindt er een terugkoppeling plaats naar huisarts over hoe traject verlopen is en afgesloten is. Tussentijds wordt er contact opgenomen bij stagnatie behandeling, verergering van klachten, crisis, overleg over medicatie etc.

5d.Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post ,spoedeisende eerstehulp ,ggz-crisisdienst):

Cliënten kunnen tijdens kantoortijden telefonisch contact opnemen. Bij geen gehoor, kan de voicemail ingesproken/een mail gestuurd worden en wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen. Bij crisis wordt cliënt verwezen naar huisarts, welke de crisisdienst kan inschakelen.

5e.Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: in de Basis GGZ bij crisis de cliënt terug verwezen wordt naar de huisarts.

6.Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is? Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.psychologiepraktijkussen.nl

7.Behandeltarieven: Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig(zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-showvoorwaarden en no-showtarief zijn hier te vinden:

https://psychologiepraktijkussen.nl/kosten-en-vergoedingen/

Praktijkreglement

8.Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

Intervisie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden.

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: www.psynip.nl

9.Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): Klachtenfunctionaris van het NIP Alleen schriftelijk (per post), in het Nederlands, naar College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht

Link naar website: https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij (Naam geschillen instantie vermelden waarbij u bent aangesloten): NIP

Link naar website: https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

10.Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

Naam vervangend behandelaar: J. Veldhoen (Veldhoen psychologie)

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

  1. Het behandelproces-het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
  2. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijd en voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistischebasis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en-in geval van een contract-per zorgverzekeraar, en- indien van toepassing-per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychologiepraktijkussen.nl

12.Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Cliënten kunnen zich telefonisch of met het aanmeldformulier op de website aanmelden. Vervolgens wordt in overleg met cliënt een intake ingepland.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

13.Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: Susanne van der Schot-Rassaerts

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1elijn

Gespecialiseerde ggz: Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Niet per definitie.

Wel kan ik overleg voeren met huisarts of praktijkondersteuner GGZ of eerdere behandelaars. Ook kan ik overleggen met collega’s/intervisiegenoten.

14.Behandeling

14a.Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Susanne van der Schot-Rassaerts

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz: Geen

14b.Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: Susanne van der Schot-Rassaerts

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz: Geen

14c.De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (>12weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënten –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Na intake stuur ik een terugkoppeling naar de huisarts. Wanneer ik het zinvol acht neem ik telefonisch contact op met de huisarts. Aan het einde van de behandeling stuur ik een terugkoppeling naar de huisarts.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Er wordt mondeling met cliënt geëvalueerd hoe het verloop van de behandeling gaat. Daarnaast wordt er bij aanvang en aan het eind van de behandeling een ROM-meting gedaan.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Aanvang en eind van de behandeling middels ROM (OQ-45) Tijdens ieder behandelgesprek wordt mondeling geëvalueerd hoe het gaat met de behandeling.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Middels mondelinge evaluatie tussentijds en middels de vragenlijsten ROM (CQI-A)

15.Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandelingen en de mogelijke vervolgstappen: Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hier tegen bezwaar maakt: Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

16.Omgang met patiëntgegevens

 16a.Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandelingen huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja

III. Ondertekening

Naam: Susanne van der Schot Plaats: Oss Datum:05-05-2017 Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.